RODO

 
 
 
 
 
 
 

Rodo

 
 
 
 
 
 
 

PPK- przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail

PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać wybranej instytucji finansowej

Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych

Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika –

jeżeli dysponuje tymi danymi.

Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej

oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowią załącznik do umowy

o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgodnie z ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK

Zgodnie z art. 221 § 4 kodeksu pracy pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3 (jak m.in.

imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Takim obowiązkiem w przypadku ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

, jest pozyskanie przez pracodawcę danych pracownika potrzebnych do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową. W tej

sytuacji ważny jest cel przetwarzania danych pracownika. Należy podkreślić, że pracodawca musi przetwarzać takie dane

jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej.

Brak zgody pracownika na przetwarzanie jego danych nie będzie sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi

w RODO. Przepisy rozporządzenia ogólnego uprawiają bowiem administratora do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pamiętać przy tym należy, że takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu pracownik nie musi posiadać.

W polskim systemie prawnym nie istnieje, żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną do posiadania takich środków

komunikacji. Dysponowanie adresem poczty elektronicznej i telefonem jest i powinno pozostać dobrowolne. Dlatego należy pozostawić obywatelowi wybór podawania takich danych.  

Ustawodawca wprowadził więc dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do

systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji

na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty

elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik

takie dane mu udostępni.

 
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

…………………………………..

(adres)……………………………………………

(imię i nazwisko osoby zatrudnionej)

……………………………………………

(PESEL)

 

Informacja dotycząca PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować  z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

 • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach
  o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych,
  z którymi zawarto te umowy;

 • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;

 • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;

 • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

……………………………………………………

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

                                                             Potwierdzenie otrzymania:

                      ………………………………………………… (data i podpis osoby zatrudnionej)

 

 
 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować  z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

 • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach
  o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych,
  z którymi zawarto te umowy;

 • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;

 • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;

 • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

……………………………………………………

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

                                                                        Potwierdzenie otrzymania:

                                                                        ………….…………..……………………………
                                                                       (data i podpis osoby zatrudnionej)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. Dz.U.2020.1342 o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej ustawa o PPK) oraz wynikających z niej obowiązków Podmiotu zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK, w tym skutkujących przetwarzaniem Państwa danych osobowych w nowym celu zgodnie art. 13 ust. 3 Rozporządzenia RODO informuje że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 99-300 Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

 Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 – pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 99-300 Kutno

 – telefonicznie:(24) 355 80 80

  pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych wz którym można sięskontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres

siedziby administratora

  2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi konieczność realizowania przez Administratora Danych, jako podmiot zatrudniający,

ciążących na nim obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o PPK

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłączne dla celów związanych z wykonywaniem przez Administratora Danych obowiązków nałożonych na niego

bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o PPK

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. przez okres 10/50 lat, licząc

od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 5. Administrator Danych przekazuje Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK, z którą

Administrator Danych zawarł przewidzianą w ustawie o PPK umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami ustawy o PPK

 7. W pozostałym zakresie aktualne pozostają informacje zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych pracownika administratora.